ورود | ثبت نام

تفاوت استاندارد برقکار ماهر درجه 1

تفاوت استاندارهای آموزشی برقکارماهر درجه 1

در بحث استاندارد آموزشی برقکارماهر درجه 1 دارای استاندارد های مختلفی می باشد که از لحاظ نوع دوره یکی می باشد ولی شماره استاندارد متفاوت است وقتی که شماره استاندارد فرق کند طول دوره آموزشی که همان ساعت آموزش که شامل تئوری و عملی می باشد فرق می کند ، شایستگی های آن فرق می کند و عناوین دوره آموزشی نیز فرق می نماید که در بحث آموزش و شهریه تفاوت بسیار زیادی می باشد که از از لحاظ نام و نوع دوره یکی می باشد مثل استاندارد برقکار ماهر درجه 1 ، و ... . که در دوره استاندارد برقکار ماهر درجه 1  درنام و نوع دوره یکی ولی از لحاظ طول دوره آموزشی آن تفاوت هایی می باشد که یکی 390 ساعت و دیگری 280 ساعت می باشد که با توجه به همین در سر فصل ها وآموزش و شهریه و همچنین مدرک پایان دوره آموزشی نیز فرق می نماید .

شایستگی  یکی از استاندارد برقکارماهردرجه یک 280 ساعته به شرح زیر می باشد :

1- طراحي نصب ، و راه اندازي سيستم دوربين مداربسته

2 - سيم كشي درب هاي اتوماتيک

3- نصب و سيم كشي سيستم برق اضطراري

4- نصب و راه اندازي سيستم اعلام حريق

5- نصب ، سيم كشي و راه اندازي دزدگير اماكن

6- نصب و راه اندازي سيستم ارتينگ

7- نصب و راه اندازي سيستم آيفن تصويري

8- نصب و راه اندازي سيستم آنتن مركزي

9- برآورد روشنايي اماكن

شایستگی  یکی دیگر از استاندارد برقکارماهردرجه یک390 ساعته به شرح زیر می باشد :

1- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي شخصی 

2-  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ اماکن

3- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲنصب و سیمﻛﺸﻲ ﻣﺪارات ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص 

4- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ طراحی و ﻧﺼﺐ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ

5- توانایی طراحی و ﻧﺼﺐ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺪارات ﺳﻴﺴﺘﻢ دزدﮔﻴﺮ

6-توانایی طراحی و نصب و سیم کشی دورﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 

7- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺼﺐ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري وایمنی

8- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ درب ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

9- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲراه اﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي  الکتریکی آﺳﻨﻜﺮونﺳﻪ ﺗﻚ ﻓﺎز و ﻓﺎز

10- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺼﺐ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي الکتریکی

11- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارﻫﺎي منطقی

12- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻨﺘﺮل (رﻟﻪ PLC) ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮ

13- ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺧﻮاﻧﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪارات ﺑﺮق راﻳﺎﻧﻪ 

 

صفحات پیشنهادی

دوره آموزشی برقکار ماهر طرح ایران-انگلیس...

شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برقکار ماهرطرح ایران -انگلیس اقدام نموده که با مدرک فنی و حرفه ای انگلیس CIER برابری و حتی و ......

خلاصه آموزش تخصصی برقکار ماهر طرح ایران-گرجستان...

دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –گرجستان) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و......

خلاصه آموزش تخصصی برقکار ماهر طرح ایران-انگلیس...

دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –انگلیس) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و......

خلاصه آموزش تخصصی برقکار ماهر طرح ایران-مالزی...

دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –مالزی) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload