ورود | ثبت نام
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -سوریه اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابرمی باشد و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -گرجستان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح ایران امارات اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابر می باشد و از آنجایی و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -لبنان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابرمی باشد و از آنجایی که رشته برق در لبنان برگزار نمیگردد و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برقکار ماهرطرح ایران -انگلیس اقدام نموده که با مدرک فنی و حرفه ای انگلیس CIER برابری و حتی و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -ایتالیا اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ایITS،Cometa ایتاایا برابری و حتی و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -کانادا اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای کانادا , ...ontario،،CICanبرابری و حتی
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح آموزش برقکار ماهر ایران -استرالیا اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای تیف tafe استرالیا NCVER ،RMIT،TDA و ...
طرح آموزشی برقکار ماهر ساختمانی (طرح ایران –آلمان) شرکت آریا برقکار ساختمان از شغل های حوزه برق می باشد .شامل مجموعه استاندارد های

در حال بارگذاری...